Obsah

Provozní řád Internetu

knihovnaTento řád stanovuje podmínky pro užívání Internetu (počítačového pracoviště) v prostorách městské knihovny. Jako příloha je nedílnou součástí Výpůjčního řádu knihovny.                                                                                                                                                                                                                         Internet na počítačovém pracovišti může využívat každá osoba (uživatel) starší deseti let. Uživatel je povinen před zahájením své činnosti na počítačovém pracovišti oznámit tuto skutečnost knihovnici u výpůjčního pultu. Ta mu pak přidělí pracoviště a určí dobu, po kterou může toto pracoviště využívat. Uživatel si může počítačové pracoviště rezervovat předem, a to buď osobně v knihovně, nebo telefonicky na čísle 558 840 620. Uživatel po dobu, po kterou využívá počítačové pracoviště, je povinen zacházet se zapůjčeným majetkem tak, aby nedošlo k jeho poškození. Dojde-li ze strany uživatele nedbalostí či úmyslem k poškození výpočetní techniky, je povinen uživatel tuto škodu uhradit v plné výši. U jednoho počítačového pracoviště mohou být současně maximálně dvě osoby. Při práci na počítači jsou uživatelé povinni chovat se tak, aby nerušili ostatní návštěvníky knihovny /hlukem a pod./. V případě, že počítač nepracuje jak má, je uživatel povinen okamžitě přerušit práci na daném počítači a tuto skutečnost nahlásit knihovnici u výpůjčního pultu, která zajistí nápravu. Je zakázáno měnit nastavení počítačů či jinak zasahovat do jejich systémů a nainstalovaných programů. Vypínat počítače je přísně zakázáno!