Obsah

Výpůjční řád

Městská knihovna ve Štramberku je veřejná knihovna, jejímž provozovatelem je město Štramberk. Členem knihovny – čtenářem se může stát každý občan, dospělý i dítě školního věku. Při zápisu je každý povinen předložit OP, vyplnit přihlášku a zaplatit roční registrační poplatek. Podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje dodržovat výpůjční řád. Zaplacením poplatku má čtenář právo využívat veškeré fondy knihovny a její služby. Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán průkaz a ten musí být předložen při každé návštěvě knihovny. Ztrátu průkazu je nutno ohlásit, stejně tak každou změnu bydliště, pracoviště nebo jména. Dětem do 15-ti let potvrzují přihlášku podpisem rodiče.

Výpůjční doba pro beletrii i naučnou literaturu je 2 měsíce, pro časopisy a jiné informační dokumenty 14 dnů. Knihovna může bez udání důvodů stanovit i kratší výpůjční lhůtu (např. u doporučené četby). Cenné encyklopedie, slovníky, jazykové i umělecké publikace, příručky jsou čtenářům zapůjčovány jen prezenčně, v prostorách knihovny.

Na žádost čtenáře může být výpůjční doba individuálně prodloužena, nežádá-li knihu jiný čtenář.

Čtenář osobně ručí za půjčené materiály a všechny je povinen vrátit ve stanoveném termínu. Ztracené nebo poškozené publikace je povinen uhradit v plné výši pořizovací ceny publikace (případně fotokopie dané publikace) plus 50 Kč manipulační poplatek.

Pro hrubé nebo opakované přestupky proti výpůjčnímu řádu může být čtenář z knihovny vyloučen.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým chováním nerušil ostatní návštěvníky knihovny.

Příloha: Provozní řád Internetu